Vedtægter for klubben "Musketererne"
 
§ 1
Navn:
Klubbens navn er ”Musketererne”. Klubben er stiftet den 26. oktober 2000.
 
§ 2
Formål:
Klubbens formål er at styrke samværet for klubbens medlemmer, ved under Afslappede og hyggelige former at dyrke golfspillet på såvel hjemme- som udebane.

§ 3
Medlemskab:

Som medlem kan optages personer med spilleret på Brundtland Golfcenter, hvis CPR-nr. ender på et ulige ciffer og hvis handicap er max. 36. For medlemmer, der allerede er optaget med et højere han-dicap end 36, kan bestyrelsen administrativt ansætte handicappet til max. 54.
Bestyrelsen vil behandle ansøgninger om optagelse i den rækkefølge, de er modtaget.
Bestyrelsen kan herudover optage passive medlemmer. Som passivt medlem overføres medlemmer, som ikke længere ønsker aktivt at deltage i klubbens matcher, men gerne vil følge klubbens øvrige ar-rangementer. Kontingentet er som for aktive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsam-linger.
 
§ 4
Kontingent:
Kontingent betales forud for et år af gangen. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
NB! Matchleder(e) er berettiget til efter behov at uddele bøder for diverse forseelser.
 
§ 5
Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert andet år, medens fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således: I lige år er formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og se-kretær. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv, dog således at valget godkendes på den førstkommende generalforsam-ling. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§ 6
Regnskab og revision:
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Regnskab og status forelægges, forsynet med revisors påtegning, den ordinære general-forsamling til godkendelse. På den ordinære generalforsamling væl-ges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 
§ 7
Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubbens mappe i golfhuset. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand (kun i lige år)
7. Valg af bestyrelsesmedlem/-mer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Stemmeret på en generalforsamling kan kun udøves ved personlig fremmøde. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemning og valg foregå skriftlig.
 
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt 3 af besty-relsens medlemmer eller 1/3 af medlemmerne skriftlig indgiver be-gæring herom. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er modtaget af bestyrelsen. Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.
 
§ 9
Vedtægtsændringer:
Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kan ske på enhver general-forsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 10
Opløsning:
Klubben kan kun opløses af en i samme anledning indvarslet gene-ralforsamling og da kun når ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Klubbens eventuelle formue overføres til arbejdet med juniorgolfspillere på Brundtland Golfcenter.
 
--- §§§ ---
 
Disse vedtægter er vedtaget ved stiftende generalforsamling den 26. oktober 2000 og ændret på generalforsamlingen den 25. oktober 2001, generalforsamlingen den 28. oktober 2004, den ekstraordinære generalforsamling den 16. december 2004, generalforsamlingen den 15. oktober 2009, generalforsamlingen den 24. oktober 2013 samt den ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2018.